Accés intern

La CIEACOVA té, entre d’altres funcions, les següents:
– Analitzar i avaluar les propostes de reconeixement de certificats d’acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants del conveni.
– Elaborar i publicar el catàleg de certificats d’acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants que es poden expedir en el marc del conveni.
– Coordinar les proves interuniversitàries d’acreditació per a obtenir els certificats de coneixements de valencià. Aquestes proves són equivalents a les de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats).
– Fixar el model d’acreditació d’exàmens corresponent als certificats que s’expedeixen en el marc del conveni.