Aquest formulari serveix per a sol·licitar aclariments o informació que no es localitza en aquesta web. Us demanem que llegiu els paràgrafs següents abans d’enviar-ne cap.

La CIEACOVA organitza exclusivament proves per a l’acreditació de coneixements de valencià i no gestiona procediments d’homologació de títols. En els logos de la part inferior de l’apartat Presentació d’aquesta pàgina hi ha enllaços a les webs dels serveis de llengües de les universitats que conformen la CIEACOVA. Hi trobareu més informació sobre els esmentats serveis i eventualment sobre les convocatòries de la CIEACOVA, com ara qui es pot matricular en la universitat de què es tracte.

Per a informar-vos sobre la validesa dels certificats de la CIEACOVA i les equivalències entre certificats de valencià reconegudes per la Generalitat Valenciana, consulteu l’apartat de Dubtes freqüents d’aquesta web. També hi trobareu molta més informació d’interès.

Si cerqueu informació sobre la pròxima convocatòria, consulteu l’apartat Convocatòries d’examen.

La durada i les regles i percentatges per a aprovar els exàmens estan publicats en els documents Programa i estructura de cada nivell, els quals es poden trobar en l’apartat Proves d’aquesta web. També hi ha publicats els criteris de correcció i models de proves, dels quals no hi ha més de disponibles que els que hi ha publicats.

Per tant, abans d’enviar un formulari amb consultes sobre la pròxima convocatòria, homologació o validesa de títols, models de proves addicionals als disponibles o durada i regles per a aprovar exàmens, us suggerim que rellegiu atentament els paràgrafs precedents i les pàgines a les quals remeten.

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades de caràcter personal que heu facilitat s’incorporaran al fitxer anomenat Fitxer CIEACOVA, de la Universitat Politècnica de València, destinat a la gestió de consultes. Podeu exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició amb relació a les vostres dades escrivint al Delegat de Protecció de Dades a la seua adreça de correu electrònic dpd@upv.es. Per a més informació sobre el tractament de les dades, consulteu la nostra Política de Privacitat